Tiếng Việt

Vietnamese

Hãy gi cho chúng tôi theo s (07) 3333 2100 để biết thêm thông tin v các dch v ca chúng tôi. Chúng tôi s dng thông dch viên.

( Call us on (07) 3333 2100 for more information about our services. We use interpreters. )

Tải xuống: Tờ rơi phòng khám

( Download: Clinic brochure )

Tải xuống: Tờ rơi dịch vụ sức khỏe tâm thần    

( Download: Mental Health Service Brochure )