Nepali

हाम्रो सेवाहरु को बारे मा अधिक जानकारी को लागी हामीलाई (07) 33332100 मा कल गर्नुहोस्। हामी दोभाषे प्रयोग गर्दछौं।

( Call us on (07) 3333 2100 for more information about our services. We use interpreters. )

डाउनलोड गर्नुहोस्: क्लिनिक ब्रोशर

( Download: Clinic brochure )

डाउनलोड गर्नुहोस्: मानसिक स्वास्थ्य सेवा ब्रोशर

( Download: Mental Health Service Brochure )